Regulamin

REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego coupontide.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Dewu GmbH zwanym dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://coupontide.com/contact

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej coupontide.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, i innych zamieszczonych przez Usługodawcę treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

6. Usługodawca może zamieszczać na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe dotyczące oferowanych Usług, jak i towarów i Usług podmiotów trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług mogą określać dodatkowe regulaminy.

DEFINICJE

Usługodawca – Firma DeWu GmbH, Hardenbergstraße 12, 10623 Berlin

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie coupontide.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kod rabatowy – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, uprawniający do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, rabatowych lub innych organizowanych przez podmioty trzecie i na zasadach przez nie określonych;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
urządzenie z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,
program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest zobowiązany do:
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.

4. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

9. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

USŁUGI

1. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:
informację o promocjach u podmiotów trzecich,
udostępnienie Kodu rabatowego,
prowadzenie Konta,
przesyłanie Newslettera,
udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,

2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informację o aktualnie obowiązujących promocjach u podmiotów trzecich prowadzących sprzedaż produktów lub usług, oferujących w określonym czasie zniżki na oferowane przez siebie produkty lub usługi.

3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu udostępnia Użytkownikom Kody rabatowe, umożliwiające obniżenie ceny produktów lub usług oferowanych przez podmioty trzecie, a także umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji o promocjach oraz Kodu rabatowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

6. W ramach Serwisu Użytkownik może zalogować się do Konta za pośrednictwem aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook.

7. Użytkownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.

8. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.

9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronach internetowych Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Użytkownika w Serwisie Internetowym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Usługodawca nie jest organizatorem, współorganizatorem czy wykonawcą akcji promocyjnych, rabatowych i innych organizowanych przez podmioty trzecie.

3. Za funkcjonowanie oraz korzystanie z poszczególnych akcji promocyjnych, rabatowych i innych wyłączną odpowiedzialność ponoszą organizujące je osoby trzecie.

4. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o akcjach promocyjnych, rabatowych i innych przygotowane i dostarczone przez podmioty trzecie, a za ich treść odpowiedzialność ponoszą te podmioty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika przewidują dla konsumenta korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, przesyłając stosowną informację na adres e-mail Usługodawcy. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.